Vprint

Vprint vous ouvre une nouvelle fenêtre sur le marketing direct

Disclaimer

Gegevensbescherming

Laatste update: januari 2018

Vprint is zich bewust van het belang dat u hecht aan uw persoonsgegevens en uw privacy. Om die reden volgen wij de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de website en in het kader van de diensten wij onze klanten bieden.

Verwerkingsverantwoordelijke

Vprint nv, Industrielaan 95, 7700 Moeskroen, is de verwerkingsverantwoordelijke van al die gegevens.

Gegevensverwerking naar aanleiding vragen voor informatie of diensten

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op de website of rechtstreeks via e-mail. De gegevens die u bezorgt via al deze kanalen, worden gebruikt om te antwoorden op uw vragen voor informatie, producten of diensten.

Gegevensverwerking in het kader van dienstverlening

Er vinden heel wat uitwisselingen (voornamelijk via e-mail) plaats tussen VPRINT en u in het kader van de dienstverlening. Wij bewaren die uitwisselingen via e-mail of andere kanalen voor een goede opvolging van de dossiers. Wij bewaren ze vervolgens en vernietigen ze 5 jaar na afsluiting van het dossier of aan het einde van het contract tenzij een wettelijke verplichting ons oplegt om ze langer te bewaren. Na die 5 jaar bewaren wij enkel de algemene gegevens van het dossier (aard van de dienstverlening, naam van de klant, datum).

Met betrekking tot de gegevensbestanden die wij zouden kunnen krijgen van u in het kader van een dienstverlening, zijn alle details over hun verwerking opgenomen in het contract dat wij afsluiten met u (met vermelding van de manier waarop wij de gegevens verwerken, de getroffen veiligheidsmaatregelen, de opslagperiode,…)

Gebruik in het kader van de veiligheid

Wanneer u bij Vprint langskomt, wordt er een badge aangemaakt voor u – bij het onthaal – met het oog op de interne veiligheid bij Vprint. Deze veiligheid is vereist voor de bescherming van alle goederen maar ook alle gegevens die wij intern verwerken.

De gegevens van de badge worden 15 dagen bewaard en vervolgens vernietigd tenzij er een incident is geweest waarvoor een analyse van het inkomende en uitgaande verkeer in de gebouwen van VPrint vereist is.

Wanneer u aankomt bij Vprint, zult u merken dat al onze parkings uitgerust zijn met camerabewaking. De wettelijk vereiste informatie is ter plaatse aanwezig. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wetgeving betreffende de camera‘s.

Aan wie worden die gegevens doorgegeven?

Deze gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan een derde, tenzij:

het gaat om onze onderaannemers die de gegevens verwerken in onze naam en voor onze rekening (in het kader van het contract dat wij hebben met u)
wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens door te geven (aan overheidsdiensten of gerechtelijke instanties)
u ons uitdrukkelijk vraagt om die gegevens door te geven aan derden.

Wat zijn uw rechten?

Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens, om ze te laten corrigeren indien ze onjuist zijn, om bezwaar te maken tegen de verwerking in de gevallen die voorzien zijn door de wet of om de wissing ervan te vragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, wanneer men zijn instemming herroept, de verwerking onwettig is, bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking (en er geen andere redenen bestaan voor de verwerking) of wanneer een wettelijke verplichting Vprint oplegt om ze te wissen).

Om die rechten uit te oefenen vraagt Vprint u om een gedateerde en ondertekende aanvraag op te sturen en om uw identiteit aan te tonen. De vraag kan worden verstuurd naar dataprotection@vprint.be

U kunt op elk ogenblik een klacht neerleggen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit).

Wijziging van deze verklaring

Vprint nv behoudt zich op elk ogenblik het recht voor om deze „Gegevensbeschermingsverklaring“aan te passen zodat zij de gegevensverwerkingen zo goed mogelijk weerspiegelt, en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of „AVG“).

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience. Si vous continuez à utiliser ce site Web, nous supposerons que vous en êtes satisfait.
OK